• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Komunikat o opłatach z tytułu czerpania wody ze studni głębinowej.

Prosimy zapoznać się z informacją o nowej opłacie za wodę uchwalonej przez Sejm RP.

W miesiącu marcu br. wpłynęło pismo z Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z którego dowiadujemy się, że wzywają nas do zapłacenia za wodę czerpaną z naszej studni głębinowej w roku 2018.  Firma „Wody Polskie” została powołana ustawą sejmową Prawo wodne,  uchwaloną w lipcu 2017r . Ustawa wprowadza opłaty dla wszystkich podmiotów pobierających wodę oraz odprowadzających ścieki.  Z pisma dowiadujemy się także, że opłaty będą naliczane w latach następnych systematycznie, kwartalnie, w miarę poboru wody.
Szacowany koszt roczny opłat wynosi około 6-7 tyś zł na rok. Tego wydatku w minionym roku nie planowaliśmy i nie pobieraliśmy na ten wydatek pieniędzy od działkowców. Wysokość opłaty za 2018r przeliczona na jedną działkę to kwota 30 zł.

Opłata za wodę pobieraną ze studni głębinowej składa się z 3 części składowych:
– opłata stała za wodę i ścieki po płukaniu filtrów – 1200 zł rocznie
– opłata zmienna, szacunek 4500 zł. uzależniona od ilości zużytej wody,
– opłata zmienna za ścieki, szacunek 500 zł z przeliczenia w stosunku do ilości zużytej wody.

Walne Zebranie odbyte w dniu 6 kwietnia 2018r uchwaliło pobranie dodatkowej opłaty 30 zł od działki za zużytą wodę w 2018 roku, natomiast za wodę zużytą w roku 2019 opłata roczna zwiększy się o 9 groszy od 1 m².

Wprowadzona opłata za wodę powoduje, że działkowcy muszą przyjąć do wiadomości, że woda którą podlewamy nasze ogródki kosztuje i powinniśmy ją oszczędzać.
W minionym roku lato było upalne i bardzo suche. Z tego powodu niebezpiecznie zbliżyliśmy się do granicznej ilości czerpanej wody zapisanej w pozwoleniu wodno-prawnym. To spowodowało, że trzeba było ograniczać dostawę wody w miesiącu wrześniu, aby nie było przekroczenia dozwolonej ilości. Jeśli w tym roku będzie podobna sytuacja zajdzie konieczność wprowadzenie ograniczeń w dostawie wody już od miesiąca sierpnia, bowiem grozić nam będzie konieczność wystąpienia o korektę pozwolenia wodno-prawnego i dalszy wzrost tych opłat.
Obowiązuje więc wezwanie:
OSZCZĘDZAMY WODĘ przy podlewaniu naszych ogródków.