• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
  86-011 Wtelno gmina Koronowo

Informacje o Stowarzyszeniu

Zasadniczym celem  Stowarzyszenia jest prowadzenie ROD oraz ochrona prawnych i materialnych interesów działkowców, także ich reprezentacja.

Do kompetencji Stowarzyszenia w zakresie ROD należy w szczególności:

1) dokonywanie czynności prawnych związanych z ustanawianiem i wygaśnięciem prawa do działki;

3)  uchwalanie regulaminu ROD oraz dokonywanie w nim zmian;

4)  wyznaczanie celów rozwoju  infrastruktury ROD i strategii ich osiągania.

5)  ustalanie opłat ogrodowych dla działkowców oraz zasad ich uiszczania i egzekwowania.

Do głównych zadań Stowarzyszenia należy:

 • prowadzenie ewidencji działek;
 • egzekwowanie stosowania i przestrzegania regulaminu ROD;
 • egzekwowanie utrzymania porządku i czystości na terenie ogólnym ROD;
 • zapewnienie zbierania i wywozu odpadów komunalnych powstałych na terenie ROD;
 • propagowanie idei ogrodnictwa działkowego.

 

Przynależność działkowca do Stowarzyszenia jest dobrowolna i następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej w której zobowiązuje się do przestrzegania statutu Stowarzyszenia. Brak przynależności do Stowarzyszenia lub wystąpienie ze Stowarzyszenia nie powoduje jakichkolwiek ujemnych następstw dla działkowca, a w szczególności nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy użytkowania działki.

Regulamin ustanawia jednakowe prawa i obowiązki dla wszystkich działkowców, natomiast działkowiec będący członkiem Stowarzyszenia ma także uprawnienia wynikające ze statutu Stowarzyszenia, w tym ma prawo:

 • do brania udziału w walnym zebraniu Stowarzyszenia,
 • wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia,
 • uzyskiwać informacje o działalności Stowarzyszenia,
 • zwracać się do organów Stowarzyszenia o ochronę swoich praw i interesów w zakresie członkostwa w Stowarzyszeniu,
 • występować z wnioskami i postulatami do organów Stowarzyszenia.