• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego.

W dniu 29 kwietnia odbyło się drugie w tym roku walne zebranie  członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Przy Zaporze”.

W porządku obrad wlanego zebrania było:

  1. Wybory władz Stowarzyszenia w tym: prezesa, zarządu, komisji rewizyjnej i rozjemczej. Osoby wybrane do władz Stowarzyszenia wymienione są w zakładce Władze Stowarzyszenia.

  2. Zatwierdzone zostały zmiany do statutu Stowarzyszenia.

  3. Podjęta została uchwała o realizacji zadania inwestycyjnego wykonania  budowy dwóch bram otwieranych automatycznie, z terminem wykonania do  30 czerwca br.

    Zadanie będzie finansowane przez działkowców. Uchwalona została dodatkowa opłata inwestycyjna w kwocie 230,- zł od działki. Termin płatności do 30 września 2023r.  W opłacie uwzględniony jest zakup 1 szt. pilota do otwierania bram w cenie 70,- zł.

Walne Zebranie odbyte w dniu 4 marca 2023 przyjęło plan finansowy na rok 2023 oraz uchwałę o opłatach ogroodowych obowiązujących w roku 2023.