• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
  86-011 Wtelno gmina Koronowo

Regulamin działek

Regulamin jest zbiorem przepisów obowiązujących na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przy Zaporze” w Tryszczynie, zwanego dalej ROD. Regulamin ustala prawa i obowiązki działkowca, szczegółowe zasady funkcjonowania ROD,  korzystania z działek, zasady współżycia społecznego oraz korzystania z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej.  Regulamin określa też opłaty za użytkowanie działek i zasady ich egzekwowania.

Każdy działkowiec otrzymał Regulamin ROD wydany w formie broszury.

Pełny i zaktualizowany po zmianach tekst Regulaminu działkowiec może otrzmać w formie pliku pdf  zwracając się o to w mailu na adres przyzaporze@wp.pl

 

Zapisy Regulaminu ROD zorganizowane zostały w siedmiu rozdziałach zawierających:

ROZDZIAŁ I

 • Postanowienia ogólne, oraz definicje.
 • Definicję R O D oraz zasady zarządzania ogrodem.
 • Co to jest Stowarzyszenie Ogrodowe i jaką pełni funkcję.

ROZDZIAŁ II

 • Kto może być działkowcem i prawo do działki.
 • Prawa i obowiązki działkowca.
 • Przepisy porządkowe w ROD.

ROZDZIAŁ III

 • Zasady użytkowania działki.
 • Nasadzenia na działce.
 • Zabudowa działki.
 • Drogi i place w ROD
 • Wejście i wjazd na teren ROD.
 • Woda w ROD.
 • Rozliczanie energii elektrycznej.
 • Zagospodarowanie odpadów organicznych i śmieci.

ROZDZIAŁ IV

 • Rodzaje opłat ogrodowych i sposób ich ustalania.
 • Terminy opłat ogrodowych.
 • Opłata wpisowa.

ROZDZIAŁ V

 • Zasady egzekwowania regulaminu i porządku w ROD.

ROZDZIAŁ VI

 • Przeniesienie prawa do działki na inną osobę.
 • Wygaśnięcie prawa do działki i wypowiedzenie umowy.
 • Prawo do działki w przypadku śmierci działkowca.
 • Prawo do działki w przypadku ustania małżeństwa.

ROZDZIAŁ VII

 • Postanowienia końcowe.