• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Struktura organizacyjna

Rodzinny Ogród Działkowy “Przy Zaporze” w Tryszczynie zwany dalej  ROD  prowadzi:                                           

 Stowarzyszenie Ogrodowe    „Przy Zaporze”

Tryszczyn  ul. Rekreacyjna 2      86-011 Wtelno

 KRS:      0000521519     NIP:          554 292 61 79

adres e-mail:    przyzaporze@wp.pl

 

Do kierowania i wykonywania obsługi ROD oraz realizacji zadań bieżących powołuje się zarządcę ROD.  Zarządca ROD prowadzi prace gospodarcze, obsługę techniczną, naprawy i remonty infrastruktury ogrodowej, nadzorowania ładu i porządku na terenie ogrodu oraz prace administracyjne. Wykonywanie prac kasowych i księgowych, zarząd Stowarzyszenia powierza zatrudnionym osobom. Nadzór  nad wykonywaniem obowiązków przez zatrudnionych sprawuje zarząd Stowarzyszenia.

Do kompetencji Stowarzyszenia w zakresie ROD należy w szczególności:

1) dokonywanie czynności prawnych związanych z ustanawianiem i wygaśnięciem prawa do działki;

3)  uchwalanie regulaminu ROD oraz dokonywanie w nim zmian;

4)  wyznaczanie celów rozwoju  infrastruktury ROD i strategii ich osiągania.

5)  ustalanie opłat ogrodowych dla działkowców oraz zasad ich uiszczania i egzekwowania.

Do głównych zadań Stowarzyszenia należy:

  • zorganizowanie i nadzorowanie zarządzania oraz prowadzenia prac gospodarczych i porządkowych w ROD;
  • zorganizowanie naliczania i egzekwowania opłat ogrodowych oraz nadzorowanie finansów.
  • ochrona prawnych i materialnych interesów działkowców, także ich reprezentacja;
  • prowadzenie ewidencji działek;
  • egzekwowanie stosowania i przestrzegania regulaminu ROD;
  • egzekwowanie utrzymania porządku i czystości na terenie ogólnym ROD;
  • zapewnienie zbierania i wywozu odpadów komunalnych powstałych na terenie ROD.

 

Schemat ROD min2