• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Zmiana użytkowania działki

  • Zmiana użytkownika działki następuje na drodze zbycia lub przekazania członkowi rodziny. Taka zmiana nazywa się przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej. Umowę zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podpisami uwierzytelnionymi notarialnie. Zarząd Stowarzyszenia ustalił zalecany wzór umowy.

 

  •  Przeniesienie praw do działki jest skuteczne po zatwierdzeniu przez Stowarzyszenie. W tym celu działkowiec zbywający prawo do działki zgłasza do zarządu Stowarzyszenia wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki na inną osobę. Do wniosku działkowiec obowiązany jest załączyć kopię umowy o której mowa w ust 1.   Wniosek o przeniesienie praw do działki winien być złożony na odpowiednim druku (do pobrania poniżej).  Wniosek podpisują działkowcy zbywający i osoby przyjmujące na siebie prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki.

 

  • Osoby przyjmujące działkę muszą skontaktować się z Zarządcą w celu uzyskania informacji o obowiązujących w ROD zasadach i prawie oraz w celu podpisania oświadczenia w którym zobowiązują się do przestrzegania regulaminu  ROD.  Regulamin winien przekazać zbywający działkę.

 

  •  Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę zatwierdzającą przeniesienie praw do działki, po rozpoznaniu wniosku i wpłacie opłaty wpisowej.  Nabywcy otrzymają potwierdzenie  w formie oświadczenia w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki.  Bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki.

 

  • We wszystkich sprawach związanych ze zmianą użytkownika działki oraz w sprawie przekazania dokumentów do Stowarzyszenia i ustalenia kwoty opłaty wpisowej prosimy kontaktować się z panią Marią Grzegorczyk tel.  608 230 463

 

Druki do pobrania

Download (PDF, 40KB)

Download (PDF, 175KB)