• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Działkowcy

  • Działkowcem może być pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w ROD na podstawie prawa do działki.

 

  • Prawo do działki ustanawiane jest tytułem prawnym – umową dzierżawy działkowej, zawieraną między Stowarzyszeniem i działkowcem. Umowa może być zawarta również z małżonkiem działkowca, jeżeli wystąpią o to wspólnie. Działkowiec ma prawo od użytkowania działki i pobierania z niej pożytków na czas nieoznaczony. Zobowiązany jest używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulamin ROD oraz uiszczać opłaty ogrodowe.

 

  • Z mocy ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. – o rodzinnych ogrodach działkowych, w dniu jej wejścia w życie, członkowie Polskiego Związku Działkowców posiadający działki w ROD stali się działkowcami. Zachowali więc prawo do działki które jest równoznaczne z umową dzierżawy działkowej. Stowarzyszenie jako nowy podmiot prowadzący ROD przejęło i zachowuje wszystkie uprawnienia posiadane przez działkowców.

 

  • Działkowiec w drodze umowy może zbyć działkę lub oddać osobie bliskiej, czyli przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz innej pełnoletniej osoby fizycznej. Umowę zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podpisami uwierzytelnionymi notarialnie. Przeniesienie praw do działki jest skuteczne po zatwierdzeniu przez Stowarzyszenie.

 

  • Osoby bliskie działkowca posiadają uprawnienia wynikające z regulaminu. Przez osoby bliskie działkowca należy rozumieć małżonka działkowca, jego zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia. (Wstępnymi są rodzice, dziadkowie i pradziadkowie – zstępnymi są potomkowie działkowca: dzieci, wnuki, prawnuki.)